Skip to main content

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bằng cách sử dụng trang web hoặc tải xuống tài liệu từ trang web, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong thông báo này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web hoặc tải xuống tài liệu từ trang web.

Bạn có thể in bản sao thông tin trên trang này để sử dụng cho mục đích cá nhân và lưu trữ các tệp trên máy tính để sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được phân phối văn bản hoặc đồ họa từ trang này cho người khác mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Tata Motors. Ngoài ra, bạn không được phép sao chép và phân phối thông tin này trên bất kỳ máy chủ nào khác nếu không có sự cho phép của Tata Motors hoặc sửa đổi hoặc sử dụng lại văn bản hoặc đồ họa trên hệ thống này hoặc bất kỳ hệ thống nào khác.

Không được phép sao chép bất kỳ phần nào của trang web để bán hoặc phân phối vì lợi ích thương mại, cũng như không được sửa đổi hoặc kết hợp nó vào bất kỳ tác phẩm, ấn phẩm hoặc trang web nào khác, dù ở dạng bản cứng hoặc định dạng điện tử, bao gồm cả việc đăng lên bất kỳ trang web nào khác. Tata Motors Limited bảo lưu mọi quyền khác.

Thông tin trên trang này được đưa vào một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích chung. Nó không nên được dựa vào cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và không có sự đại diện hay bảo đảm nào được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của nó.

Không có thông tin nào trên trang này cấu thành lời mời đầu tư vào Tata Motors hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Tata Motors. Tata Motors, cũng như cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của họ hoặc các chi nhánh của họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với nó, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất nào ngẫu nhiên hoặc gián tiếp về lợi nhuận, tổn thất, hoặc hậu quả.

Những điều trên tuân theo luật pháp của Cộng hòa Ấn Độ và các tòa án ở Mumbai, Ấn Độ sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với mọi tranh chấp có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Vui lòng chỉ tiếp tục nếu bạn chấp nhận tất cả các điều kiện được liệt kê ở trên, ngoài ý muốn và sự đồng ý của bạn.

scrolltop

Đặt lịch lái thử

Request Quote